علامت: فرمانده محب افسر پیشین توسط طالبان به قتل رسید