علامت: فرمانده مجاهد و مولوی شریف از فرماندهان جنگی طالبان در برابر طالبان در بدخشان اعلام جنگ کردند.