علامت: فرار صدها تن از شهروندان افغانستان بعد از سقوط افغانستان به دست طالبان