علامت: فرار شهروندان افغانستان از کشور شان به دلیل نا امنی