علامت: عفو بین الملل طالبان در پنجشیر مخالفانش را محاکمه صحرایی کرده است.