علامت: عدم کنترول نیروهای طالبان توسط رهبری وزارت دفاع داخله و امنیت ملی طالبان