علامت: عدم بازگشایی سفارت هند در زیر حاکمیت طالبان