علامت: عبور صدهاتن روزانه از مرز‌های پاکستان به این کشور