علامت: عایشه وهاب به مجلس قانون گذاری امریکا راه یافت.