علامت: عالی‌ترین مقام زن سازمان ملل از کابل با دست خالی برگشت