علامت: طالبان یک داکتر را در ولسوالی سالنگ بدون کدام جرمی به قتل رسانده است