علامت: طالبان گفتند این مرد، دچار اختلالات روانی بوده است.