علامت: طالبان پرداخت پول طویانه را غیر شرعی اعلام کرد