علامت: طالبان میلیون ها افغانی پول های فرسوده را دوباره به بازار عرضه کرده است.