علامت: طالبان در قانون کانادا به عنوان گروه تروریستی شناخته میشود