علامت: طالبان در دروازه‌ی دانشگاه‌های دولتی سنگر گرفتند

منابع: صدها دانشجوی دختر در درب موردی دانشگاه‌های افغانستان در انتظاراند

طالبان. حمدالله محب. تحصیل دختران. منع قرار دادن تحصیل دختران. سنگر گرفتن نیروهای طالبان برای منع قرار دادن ورود دختران…