علامت: طالبان در برخی مناطق کشور برای نجات پرندگان برنج و گندم پاشید