علامت: طالبان درب دانشگاه‌های خصوصی و دولتی را برای دختران منع قرار داد