علامت: طالبان تلفات انفجار کاج را ۱۹جان باخته و ۲۷زخمی گفتند.