علامت: طالبان از ترس زنان اظهارات درجه یک اعلام کرد