علامت: صدیق صدیقی طرح مقابله نیروهای ارتش پیشین رادر برابرطالبان داده