علامت: شکست ایران در برابر امریکا در جام جهانی قطر