علامت: شهروندان کانادا از کندی کار گذرنامه این کشور شکایت دارند.