علامت: شهروندان هندوی افغانستان به کمک دولت هند به آن کشور انتقال داده شد.