علامت: شهروندان خشم‌گین در ولسوالی‌های مندول دوآب نورستان بر طالبان حمله کردند.