علامت: شفاخانه ۵۰بستر در با هزینه شخصی مردم محل در مالستان