علامت: شفاخانه ایمر جنسی از انتقال دو کشته و بیست زخمی خبر داد.