علامت: شش نفر به اتهام سرقت موتر سایکل دره زده شد.