علامت: شرکت تیم هارتن نمایندگی قهوه مشهور کانادا درکندهار ایجاد کرده بود