علامت: شاهراه سالنگ مهر ترین گذرگاه ترانزیتی افغانستان