علامت: شان فریزر وزیر مهاجرت کانادا می گوید، مهاجران تازه وارد در رشد اقتصاد این کشور ارزنده خواهد بود