علامت: سیلاب‌ها در لوگر زیان‌های مالی و تلفات انسانی به بار آورده است.