علامت: سهیل شاهین امارت اسلامی مخالف آموزش زنان نیست