علامت: سقوط دو تن از موتر قاچاقچیان در مسیر راه ایران