علامت: سفارت‌ کشورهای ایران، چین وهند در کابل توسط داعش تهدید شد