علامت: سربریدن زنان وکودکان توسط طالبان در دایکندی