علامت: ستانکزی ما شواهد داریم که هواپیما های بی سرنشین از کجا برافغانستان پرواز میکند.