علامت: سازمان ملل ۶میلیون تن در افغانستان به گرسنگی شدید مواجه است