علامت: سازمان حقوق بشر خواستار تحریم تیم کریکت افغانستان شد