علامت: سازمان جهانی غذا ۱۹میلیون از عدم مصونیت غذای رنج میبرد.