علامت: ساخت ۲۵کیلومتر سرک توسط باشندگان ولسوالی سنگ‌تخت وبندر