علامت: ساخت مسکن به آسیب‌دیدگان زمین‌لرزه‌های اخیر در شرق افغانستان