علامت: ساخت مرکز صحی در ولسوالی جرم بدخشان به حمایت مالی مردم