علامت: ساخت سرک با هزینه شخصی ساکنان ولایت دایکندی