علامت: زنان تجارت پیشه به جز مردان زنان در این نمایشگاه اشتراک نکردند.