علامت: زخم برداشتن یک مهاجر افغان در شهر ونکوور کانادا