علامت: زخم برداشتن شش کودک در کودکستان در نتیجه تصادم