علامت: زخم برداشتن سه تن به شمول یک زن یک کودک و یک دانش‌آموز در انتاریو کانادا