علامت: روزانه نزدیک به سه هزار تو به گونه غیر قانونی به ایران می‌رود.