علامت: روایت پرواز هواپیما در فضای جنگی افغانستان تا در فضای امریکا